miércoles, 25 de abril de 2012

Acta Assemblea 22/04/2012


Ordre del dia
Associació d'Aturats/des Ripollet-Cerdanyola
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
Jornades de Difusió. Sant Jordi a la Rambla
Trobada d'Assemblees del Vallès Occidental
Marxa Indignada
Torn Obert de Paraula


Associació d’Aturats/des Ripollet-Cerdanyola
Ens comenten que estan preparant un acte de caire festiu però amb la reivindicació de la lluita contra l’atur de fons. L’acte té per nom: “migas solidàries contra l’atur”. Encara cal perfilar alguns detalls de l’esdeveniment, però l’Associació aposta aquest cop per aprofitar el temps d’oci fent un dinar popular de migas. Preparen altres activitats associades a aquesta jornada que ens aniran confirmant en breu. Ens expliquen que volen començar una ronda de contactes amb les entitats locals per cercar la seva col·laboració.

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
El divendres passat hi va haver una xerrada a Cerdanyola on es presentava la Iniciativa Penal Popular que vol encausar penalment en Boi Ruiz i el President Artur Mas com a màxims responsables de les retallades en la Sanitat Pública, i que estan causant greus repercussions en els seus usuaris. Dues companyes de l’assemblea hi van assistir i ens fan cinc cèntims del que va donar de sí la xerrada. Es parla sobre si ho signem només a nivell individual o també, de forma col·lectiva, com a assemblea ens adherim a la denúncia que planteja la IPP. Tothom hi està d’acord, així que ens proposem portar el formulari per a la propera assemblea.


A la mateixa xerrada es va difondre una altra iniciativa de la qual us deixem l'enllaç:


Un altre tema que unes companyes comenten és la demanda de 20.000 euros que l’assessor del President de la Generalitat ha interposat contra els editors de la revista Cafè amb Llet. Aquí us adjuntem tota la informació i els videos.
Des de l’assemblea volem donar-los tot el nostre suport, no sols difonent el cas per a que tothom el conegui, sinó també adherint-nos a la campanya, que des de diferents col·lectius, s’estigui engegant en suport dels demandats. Ens n’informarem i per la següent assemblea ho compartirem amb els i les assistents.

Un dels actes en suport a Marta Sibina, una de les redactores de Cafè amb Llet i demandada, és el que es farà a Montcada el proper 22 de maig a les 19:00h al Casal Albi (c/Colon, 5), en el qual la pròpia Marta Sibina farà una xerrada.

Jornades de Difusió. Sant Jordi a la Rambla
Es valoren positivament, tot i que sembla que de vegades costa arribar a la gent, ja que, tal i com comenta un company, notem que hi ha persones que tenen vergonya o temor d’acostar-se a agafar informació. Tot i això estem molt satisfets/es, en especial de la representació de la llegenda de Sant Jordi actualitzada, ja que havent-la assajat només un cop va sortir força rodada. Prenem nota d’algunes errades per no tornar-hi a caure i sorgeixen noves propostes de difusió de cara a properes jornades que també anotem. Us enllacem a la crònica que es va fer d'aquesta jornada:


Trobada d’Assemblees del Vallès Occidental
El passat dissabte al matí es va celebrar a la Floresta la Trobada. Algunes de les activitats que es van proposar i de les quals ens en fem ressò són:
Aquest dissabte 28 d’abril de 9:30 a 14:00h a Sabadell acte sobre l’Auditoria del Deute. Veure programa.  
Dimarts 1 de maig concentració pel dia del treballador/a a Sabadell a les 12:30 a l’estació d’autobusos de centre. El mateix dia a la tarda es convoca una manifestació, encara cal saber lloc i hora. N’estarem pendents. A arrel d’aquesta convocatòria es genera un petit debat en el qual ens plantegem què volem fer com a assemblea, si unir-nos a alguna de les convocatòries ja programades o fer algun acte per la nostra banda. El tema queda pendent per a la següent assemblea.

Marxa Indignada
Aquesta és una proposta sorgida de membres de diferents assemblees del Vallès Occidental, amb la idea de iniciar-la a Viladecavalls el 4 de maig i recórrer el Vallès tot fent parades per celebrar assemblees i acampar a diferents viles i arribar el 12 de maig a Barcelona en motiu del Global Day. Us adjuntem el cartell per a que pogueu consultar la ruta. 
 
A la nostra vila els marxants arribaran el dimecres dia 9 a la tarda. Es quedaran a fer una assemblea, que com a la resta de pobles se celebrarà a les 20h, després es farà un sopar i posteriorment acamparem.
Els caminants portaran durant tot el viatge un Llibre de Ruta dels Pobles en el qual recolliran totes les queixes, denúncies,.. que els vilatans dels pobles per on passarà la marxa vulguin fer constar. Aquest Llibre, un cop acabada la marxa s’entregarà al Parlament.
Es tracten temes organitzatius: continguts de l’assemblea que se celebrarà al poble, sopar, on acampar,... Per la propera assemblea han de quedar clars tots aquests temes per poder-ne fer difusió la setmana abans de l’arribada de la marxa a Ripollet.
Una companya comenta la ruta que es vol prendre el dia 12 un cop s’arribi a Barcelona, els diversos punts de trobada amb les diferents assemblees de Barcelona i amb d’altres assemblees, com ara les del Vallès Oriental.

Torn obert de paraula
La companya que s’encarrega de dur els comptes de la caixa de resistència ens informa que durant les jornades de difusió hem obtingut 71,55 euros de la venda de manualitats que vam fer per pagar les fotocòpies que repartíem. D’aquesta manera la caixa de resistència conté: 86,25 euros.

Aquest dijous, 26 d’abril, s’ha convocat a totes aquelles persones del municipi afectades per les participacions preferents a assistir al Ple de l’Ajuntament i exposar la seva situació. El Ple és a les 19:30h. Aquesta iniciativa neix d’un ripolletenc que va escriure a l’espai de la bústia de la Revista de Ripollet, concretament en el número 729. 


[CAST]
Orden del día
Associació d'Aturats/des Ripollet-Cerdanyola
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
Jornadas de Difusión de Sant Jordi en la Rambla
Encuentro d'Assemblees del Vallès Occidental
Marcha Indignada
Turno Abierto de Palabra

Associació d'Aturats/des Ripollet-Cerdanyola
Nos comentan que están preparando un acto de cariz festivo pero con la reivindicación de la lucha contra el paro de fondo. El acto tiene por nombre: “migas solidarias contra el paro”. Todavía hay que perfilar algunos detalles del acontecimiento, pero la Asociación apuesta esta vez por aprovechar el tiempo de ocio haciendo una comida popular de migas. Preparan otras actividades asociadas a esta jornada que nos irán confirmando en breve. Nos explican que quieren empezar una ronda de contactos con las entidades locales para buscar su colaboración.

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 
El pasado viernes hubo una charla  en Cerdanyola donde se presentaba la Iniciativa Penal Popular que quiere encausar penalmente a Boi Ruiz y al Presidente Artur Mas como máximos responsables de los recortes en la Sanidad Pública, y que están causando graves repercusiones en sus usuarios. Dos compañeras de la asamblea asistieron y nos hacen una breve explicación de lo que dio de sí la charla. Se habla sobre si lo firmamos sólo a nivel individual o también, de forma colectiva, como asamblea nos adherimos a la denuncia que plantea la IPP. Todo el mundo está de acuerdo, así que nos proponemos traer el formulario para la próxima asamblea.


En la misma charla se dio difusión a otra iniciativa de la cual os dejamos el enlace:


Otro tema que unas compañeras comentan es la demanda de 20.000 euros que el asesor del Presidente de la Generalitat ha interpuesto contra los editores de la revista Cafè amb llet. Aquí os adjuntamos toda la información y los videos:
Desde la asamblea queremos darles todo nuestro apoyo, no sólo difundiendo el caso para que todo el mundo lo conozca, sino también adhiriéndonos a la campaña, que desde diferentes colectivos, se esté poniendo en marcha en apoyo de los demandados. Nos informaremos y para la siguiente asamblea lo compartiremos con los y las asistentes.

Uno de los actos en apoyo a Marta Sibina, una de las redactoras de Cafè amb Llet y demandada, es el que se hará en Montcada el próximo 22 de mayo a las 19:00h en el Casal Albi (c/Colon, 5), en el cual la propia Marta Sibina dará una charla.

Jornadas de Difusión. Sant Jordi a la Rambla 
Se valoran positivamente, a pesar de que parece que a veces cuesta llegar a la gente, puesto que, tal y como comenta un compañero, notamos que hay personas que tienen vergüenza o temor de acercarse a coger información. Aún así estamos muy satisfechos/as, en especial de la representación de la leyenda de Sant Jordi actualizada, puesto que habiéndola ensayado sólo una vez, salió bastante rodada. Tomamos nota de algunos errores para no volver a caer y surgen nuevas propuestas de difusión de cara a próximas jornadas que también anotamos. Os enlazamos a la crónica que se hizo de esta jornada:


Encuentro de Asambleas del Vallès Occidental 
El pasado sábado por la mañana se celebró en la Floresta el Encuentro. Algunas de las actividades que se propusieron y de las cuales nos hacemos eco son:
Este sábado 28 de abril de 9:30 a 14:00h en Sabadell acto sobre la Auditoría de la Deuda. Ver programa. 
Martes 1 de mayo concentración por el día del trabajador/a en Sabadell a las 12:30 a la estación de autobuses de centro. El mismo día por la tarde se convoca una manifestación, todavía hay que saber lugar y hora. Estaremos pendientes. A raíz de esta convocatoria se genera un pequeño debate en el cual nos planteamos qué queremos hacer como asamblea, si unirnos a alguna de las convocatorias ya programadas o hacer algún acto por nuestra parte. El tema queda pendiente para la siguiente asamblea.

Marcha Indignada 
Ésta es una propuesta surgida de miembros de diferentes asambleas del Vallès Occidental, con la idea de iniciarla en Viladecavalls el 4 de mayo y recorrer el Vallés haciendo paradas para celebrar asambleas y acampar en diferentes villas y llegar el 12 de mayo a Barcelona en motivo del Global Day. Os adjuntamos el cartel para que podais consultar la ruta. A nuestro pueblo los marchantes llegarán el miércoles día 9 por la tarde. Se quedarán a hacer una asamblea, que como el resto de pueblos se celebrará en las 20h, después se hará una cena y posteriormente acamparemos.
Los caminantes llevarán durante todo el viaje un Libro de Ruta de los Pueblos en el cual recogerán todas las quejas, denuncias,.. que los aldeanos de los pueblos por donde pasará la marcha quieran hacer constar. Este Libro, una vez acabada la marcha se entregará en el Parlamento.
Se tratan temas organizativos: contenidos de la asamblea que se celebrará en el pueblo, cenar, dónde acampar,... Para la próxima asamblea tienen que quedar claros todos estos temas para poder hacer difusión la semana antes de la llegada de la marcha a Ripollet.
Una compañera comenta la ruta que se quiere tomar el día 12 una vez se llegue a Barcelona, los diversos puntos de encuentro con las diferentes asambleas de Barcelona y con otras asambleas, como por ejemplo las del Vallès Oriental.

Turno abierto de palabra 
La compañera que se encarga de llevar las cuentas de la caja de resistencia nos informa que durante las jornadas de difusión hemos obtenido 71,55 euros de la venta de manualidades que hicimos para pagar las fotocopias que repartíamos. De este modo la caja de resistencia contiene: 86,25 euros.

Este jueves, 26 de abril, se ha convocado a todas aquellas personas del municipio afectadas por las participaciones preferentes a asistir al Pleno del Ayuntamiento y exponer su situación. El Pleno es a las 19:30h. Esta iniciativa nace de un ripolletense que escribió al espacio del buzón de la Revista de Ripollet, concretamente en el número 729.

No hay comentarios:

Publicar un comentario